Banner subpage v3

Privacy- en cookieverklaring

Bij Tandartspraktijk Gemert hechten wij groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevensverwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperktblijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door ugebruikte diensten.
 •  Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voormarketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 •  Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzijdat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 •  Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermenen eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 •  Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In dezeprivacyverklaring informeren wij u daarover.

 In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht opprivacy respecteren en beschermen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Afhankelijk van de door ons via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u viaonze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Beheren van uw account en profiel: Indien u ervoor kiest om een account aan te maken vragen wijvan u enkele gegevens om dit te realiseren. Denk hierbij aan uw e-mailadres, zelfgekozenwachtwoord, NAW-gegevens, geslacht en uw geboortedatum. Deze gegevens maken het mogelijkvoor u om bepaalde diensten op onze website te gebruiken. Door een account aan te maken hoeft ude gegevens niet telkens opnieuw in te vullen.
 • Inschrijven en afspraak maken: Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraakmaakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakserviceuitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Anamnese- of (herhaal)receptformulier: Vult u via onze website een anamneseformulier in, of vraagtu (herhaal)medicatie aan via een formulier dan bieden de gegevens die u daar geeft ons eenalgemeen inzicht in uw gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Deze informatiebehandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend om aan u de juiste zorg te kunnen bieden.
 • Aanvragen medicatie of herhaalrecept: Vraagt u via onze website medicatie aan door in te loggen inuw persoonlijke omgeving, dan krijgt u inzicht in uw online medicatieproVel zoals dat bij ons bekendis. Vervolgens kunt u medicatie bestellen en herinneringen instellen.
 • eConsult: Gebruikt u het eConsult voor uw vragen aan ons dan behandelen we de gegevens die uverstrekt vertrouwelijk. Om gebruik te maken van deze dienst moet u inloggen op uw persoonlijkeomgeving.
 • Uw medisch dossier: In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze wordenopgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wijdaarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
 • Contactformulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier in tevullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijvingvan uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onzedienstverlening te verbeteren.
 • Bestellen via de website: Gegevens die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling worden doorons gebruikt om de bestelling af te handelen. Waar nodig worden er gegevens verstrekt aan anderepartijen die betrokken zijn bij het afhandelen van de bestelling, zoals de bezorgdienst.
 • Nieuwsbrief: Indien u ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wijuw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemmingkunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elkecommerciële mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van onze dienstverlening: Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren vanonze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, ofons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via eenklachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruikvan cookies.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daarvooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Op welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onzedienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;

 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- enhet gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturenvan onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke)toestemming voor hebben verkregen;
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij hetverwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken vancookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uwpersoonlijke levenssfeer;
 • Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medischegegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben.Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren van de bestelling die u in onzewebshop heeft geplaatst.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig?
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij onsachter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u wordenopgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijkvan de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via de website verzamelen: 

 • Uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres een woonplaats;
 • Accountgegevens;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw zorgverleners of apotheek;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens en factuuradres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jongerzijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders danook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevensover kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonderdie toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact metons op.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bijde uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn: 

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als ude indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn vanmisbruik, neem dancontact op met ons.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of opde website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzettegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met dezewebsite zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige maniermet uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites telezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerstebezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dezezorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudenworden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemminggevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in testellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagenvia de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Dewebsite kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebtgegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoorhoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik vanonze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebtbekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onzebezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van analytische cookies
Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan welgepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uwgezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmakenvan onderstaande toepassingen.

Google Analytics
In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienstom bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool isprivacyvriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie tegebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben eenverwerkersovereenkomst met Google gesloten.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in deVerenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shieldprinciples en is aangesloten bij hetPrivacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van eenpassend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Matomo Analytics (Piwik)
In het geval dat wij de tool van Matomo Analytics hebben geactiveerd, dan worden er (first party) cookiesgeplaatst om bezoekersstatistieken bij te houden. Het biedt ons de mogelijkheid om in kaart te brengenhoe bezoekers onze website gebruiken (hoelang je op een pagina blijft, van welke pagina je hier terechtbent gekomen en om het aantal unieke bezoekers te tellen). Alle gegevens blijven op onze server staan enworden nooit gedeeld met andere partijen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u hetrecht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegende verwerking van uw persoonsgegevens door Tandartspraktijk Gemerten heeft u het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om depersoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemdeorganisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uwpersoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. We reageren zo snel mogelijk op uwverzoek. Zorg ervoor dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat we geen gegevens vande verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Tandartspraktijk Gemertwil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouderde Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid,kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact
Tandartspraktijk Gemert
Schoolstraat 3
Gemert